Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX - Kraków
Posiadamy status Super OSK!!!

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA NA CERTYFIKAT  KOMPETENCJI  ZAWODOWYCH

Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem potwierdzającym zdanie egzaminu testowego i projektowego z zakresu wiedzy wymaganej do wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób lub rzeczy o charakterze zarobkowym. Certyfikat kompetencji zawodowych jest niezbędny do uzyskania licencji przewoźnika.

Nie wymaga się posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych dla pojazdów:

 • przeznaczonych do niezarobkowego przewozu do 9 osób wraz z kierowcą,
 • o dmc nieprzekraczającej 3,5 t w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym transporcie drogowym osób,
 • wykonujących usługi przewozowe w zakresie powszechnych usług pocztowych lub odpadów komunalnych

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu przeprowadzonego w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie i uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych.

Program szkolenia tak ustalamy, aby osoba przystępująca do egzaminu wykazała się niezbędną wiedzą z niżej wyszczególnionych grup tematycznych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009, a w szczególności:

 • z prawa cywilnego
 • z prawa handlowego
 • z prawa socjalnego
 • z prawa podatkowego
 • z zakresu działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa
 • z zakresu dostępu do rynku
 • z norm technicznych oraz technicznych aspektów działalności firmy
 • z zakresu bezpieczeństwa drogowego
 • z zakresu czasu pracy kierowców i obsługi tachografów analogowych i cyfrowych

Czas trwania kursu …………………….

Cena kursu ………………………… zł. (zajęcia teoretyczne oraz materiały szkoleniowe)

Dodatkowe opłaty i koszt egzaminu w ITS:

800 zł.

Pierwsze podejście do egzaminu (opłata obejmuje również koszt otrzymania certyfikatu)

500 zł.

Egzamin poprawkowy

300 zł.

Koszt opłaty za wydanie certyfikatu – dotyczy osób zwolnionych z egzaminu na podstawie art. 38a ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

300 zł

Koszt opłaty za wydanie certyfikatu oraz za egzamin (kwotę 500 zł należy pomniejszyć o 50 zł za każdy uznany moduł, z którego zdający jest zwolniony) – dotyczy osób zwolnionych z części testu pisemnego w zakresie dziedzin objętych programem studiów na podstawie art. 38a ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Wszelkie informacje dotyczące procedury uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych, planów egzaminów, regulaminu przeprowadzania egzaminów, wymaganych dokumentów oraz zakres wiedzy wraz z przykładowymi testami egzaminacyjnymi zamieszczone są na stronie https://www.its.waw.pl/9859,pl,Plan-egzaminow.html

Co obejmuje zakres wiedzy wymaganej na egzaminie?

Zakres wiedzy, która sprawdzana jest na egzaminie wynika z:

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1352)
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51)
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 roku poz. 916)
 • Zarządzenia Nr 26 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego warunki i tryb przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. Urz. MTBiGM z 2013 r. poz. 50)

Jaka wiedza praktyczna jest wymagana?

Powyższe akty są podstawą prawną. Z nich wynikają umiejętności, które należy posiąść, aby zdać egzamin.

Należą co nich między innymi:

 • zasady zawierania umów w transporcie drogowym oraz wynikające z nich prawa i obowiązki,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nieterminowego wykonania usługi lub strat powstałych trakcie jej realizacji,
 • znajomość form spółek handlowych oraz o zasad ich zakładania i funkcjonowania,
 • uprawnienia związków zawodowych, rad pracowniczych, przedstawicieli załogi, inspektorów pracy itp,
 • prawa i obowiązki pracowników z uwzględnieniem specyfiki pracy kierowcy,
 • prawo podatkowe,
 • umiejętność analizy rachunku zysków i strat,
 • przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo, formalną organizację zawodu przewoźnika, dostęp do zawodu, zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych na terytorium i poza terytorium Unii Europejskiej, przeprowadzanie inspekcji oraz sankcje,
 • normy techniczne, które muszą spełniać pojazdy,
 • procedury zapewniające bezpieczeństwo transportu osób i rzeczy,
 • znajomość sieci drogowej w państwach Wspólnoty.

Po co jest kurs?

Choć dostęp do aktów prawnych i podręczników z zakresu wszystkich objętych egzaminem dziedzin jest nieograniczony to kurs prowadzony przez specjalistów znacznie oszczędza czas. Podczas szkolenia podana jest wiedza wymagana na egzaminie i niezbędna w codziennej praktyce. Kurs jest także okazją do zadawania pytań w razie wątpliwości.

Jaka jest forma szkolenia certyfikat kompetencji zawodowych?

Podczas szkolenia podawana jest wiedza teoretyczna oraz rozwiązywane są testy i zadania, które były na poprzednich edycjach egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych. W sumie pytań testowych jest ponad 1600. Rozwiązanie ich i omówienie przez praktyka wariantów najczęściej spotykanych w praktyce jest bardzo skuteczną forma szkolenia. Informacje poparte ciekawymi przykładami łatwo zostają w pamięci. Słuchacz nie tylko zdobywa wiedzę od praktyka, ale również przygotowywuje się do egzaminu.

Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych obejmuje również wykonywanie zadań projektowych polegających np. na układaniu rozkładu jazdy autobusów, harmonogramu czasu pracy kierowców, analizowaniu opłacalności leasingów itp.

Gdzie odbywa się kurs?

Siedzibą OSK Codex jest Kraków. W nim prowadzone są zajęcia. Słuchacze chwalą sobie to rozwiązanie ponieważ Kraków jest położony na przecięciu szlaków komunikacyjnych i ma bogatą bazę noclegową.